aktualności

Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

 

Beneficjent: 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Elblągu zlokalizowany przy ulicy Komeńskiego 35 w Elblągu - wdrożony

Numer projektu/umowy: UDA-RPWM.07.02.01-28-010/10-00

Program operacyjny: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013

 

 

E-PACJENT – INFORMATYZACJA W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PACJENTA ORAZ WDROŻENIE E-USŁUG W SPSZOZ SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

 

Całkowity koszt projektu – 2 337 995,22 PLN

Poziom dofinansowania – 85,00% kosztów kwalifikowanych

Kwota współfinansowania ze środków EFRR – 1 958 970,57 PLN

Poziom wkładu własnego (15,00%) – 345 700,74 PLN

 

                W celu rozbudowania cyfrowego systemu informacji telemedycznej w Szpitalu realizowany jest projekt kompleksowej informatyzacji. Realizacja programu odbywa się przy użyciu nowego sprzętu informatycznego i sieci wewnątrzszpitalnej. Umożliwia to prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ale także elektroniczną obsługę szpitala.

               Projekt zakłada jednocześnie wdrożenie usług on-line przeznaczonych dla pacjentów Szpitala oraz poradni i pracowni specjalistycznych. Internetowa usługa rozpoczyna się  w momencie elektronicznej rejestracji i kończy na uzyskaniu przez pacjenta wyników badań lub w przypadku hospitalizacji, po uzyskaniu wypisu.

System teleinformatyczny będzie odpowiednio zabezpieczony, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz zachowanie tajemnicy lekarskiej. Umożliwi także udzielanie odpowiedzi na pytania wysyłane drogą elektroniczną.

Dostępne rozwiązania pozyskane dzięki realizacji projektu usprawnią pracę Szpitala, skracając czas wypełniania dokumentacji medycznej związanej z hospitalizacją, umożliwiając natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta, przebiegu jego leczenia, ale także poprawią jakość kontroli procesu leczenia.

               

wtorek, 25 sierpień 2020 08:18

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Napisał

 REWITALIZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW SZPITALA MIEJSKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

 

Całkowity koszt projektu – 2 149 257,88 PLN

Poziom dofinansowania – 85,00% kosztów kwalifikowanych

Kwota współfinansowania ze środków EFRR – 1 504 480,50 PLN

Poziom wkładu własnego (15,00%) – 644 777,38 PLN

 

                W trakcie trwania projektu przeprowadzono remont dachów budynków szpitalnych. Wymieniono istniejące pokrycia dachowe, elementy więźby dachowej, rynny i rury spustowe oraz wykonano deskowanie i obróbki blacharskie. Odtworzono też nieczynny zegar szpitalny, wykonując remont wieżyczki. Zamontowano nowy mechanizm zegarowy i odrestaurowano tarcze zegarowe wraz ze wskazówkami.

 

 

 

 

 

 

 

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00
W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 3.2 – „E-zdrowie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wartość ogółem:   3 355 000 PLN,
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 3 351 000  PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 2 848 350 PLN.
Okres realizacji projektu: od 2017-09-06 do 2020-12-31

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt zrealizowany zostanie w sześciu etapach.

Etap 1. Rozbudowa serwerowni o niezbędną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia e-usług oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej.

Etap 2. Wdrożeniu spójnego dla całej jednostki repozytorium EDM.

Etap 3. Zakup wyposażenie.

Etap 4. Wdrożenie i udostępnienie szeregu e-usług dla pacjentów:

1. E-rejestracja do poradni specjalistycznych (poziom 5 - usługa modernizowana),

2. Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do programu terapii leczenia zaburzeń psychicznych (poziom 5 – usługa nowa),

3. E-wyniki (poziom 5 – usługa nowa) - usługa zapewniająca pobieranie wyników badań,

4. E-recepta (poziom 3 usługa nowa) – to bezpośrednia lub pośrednia transmisja recepty, wraz z informacjami ściśle z nią powiązanymi, pomiędzy lekarzem, farmaceutą, instytucją refundacyjną, przy użyciu mediów elektronicznych,

5. E-zlecenie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją refundacyjną,

6. E-skierowanie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją.

Etap 5. Przeprowadzenie szkoleń.

Etap 6. Promocja projektu.

Wymienione powyżej działania projektowe wpisują się w założenia określone w SzOOP 3 Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, ponieważ wzmacniają zastosowania TIK w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług sektora publicznego oraz udostępnianie informacji sektora publicznego. Produkty Projektu zwiększą dostępność informacji publicznej oraz rozszerzą zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.

W dniu 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

 

 W ramach:
Osi priorytetowej 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu- wdrożony

sobota, 28 grudzień 2019 09:59

Centrum Zdrowia Psychicznego

Napisał

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu to program pilotażowy na okres 3 lat, uruchomiony 01.07.2018 roku, który swoim zasięgiem obejmuje Elbląg i powiat elbląski. Działalność skierowana jest do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). Zapewniamy kompleksową opiekę psychiatryczną w oddziale stacjonarnym, pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej i dziennej.
 udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach:
Stacjonarnych – psychiatrycznych
– w miejscu udzielenia pomocy doraźnej.
Ambulatoryjnych
– psychiatrycznych i leczenia środowiskowego.
Dziennych psychiatrycznych

W skład Centrum wchodzą dwa punkty zgłoszeniowo – koordynacyjne (PZK) czynne od godz.8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku:
Elbląg ul. Komeńskiego 35 – tel. 55 239 44 78,
Elbląg ul. Królewiecka 195 – tel. 55 232 67 27.

Do zadań PZK należy:
- udzielenie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
- przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb,
- uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od przyjęcia,
- w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynator: mgr Teresa Paszylk
tel. 55 239 44 65

Ponadto w skład CZP wchodzą:
Poradnia Zdrowia Psychicznego Pasłęk ul. Kopernika 24 A 
– tel. 55 249 15 00

Zespół Leczenia Środowiskowego, Oddział Dzienny Psychiatryczny 
w Elblągu 
– tel. 55 239 44 65

Izba Przyjęć 
– tel. 55 239 44 20

W programie Centrum Zdrowia Psychicznego znajdują się zadania polegające przede wszystkim na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychiatrycznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich stygmatyzacji i dyskryminacji.
CZP świadczy kompleksową i zintegrowaną pomoc psychiatryczną poprzez konsultację, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi. Podmiotem odpowiedzialnym jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Dla zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń oraz w celu zapewnienia niezbędnego oparcia społecznego, wspomagania aktywności i uczestnictwa społecznego CZP współpracuje również z instytucjami zewnętrznymi.
Działalność CZP koordynuje Koordynator CZP podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

piątek, 27 grudzień 2019 14:11

NFOŚiGW

Napisał
duza flaga polski Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SPZOZ w Elblągu logo1

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach:
IV Konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn.:
„Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego w budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu”.

Umowa Dotacji Nr 891/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D z dnia 14.12.2012 r.
Umowa Pożyczki Nr 893/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P z dnia 14.12.2012 r.

Koszty kwalifikowane: 5 072 784,00 PLN
Dotacja: 1 521 784,00 PLN
Pożyczka: 3 169 578,00 PLN Koszt całkowity: 5 282 631,00 PLN

Modernizacja obejmie jeden budynek Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SP ZOZ zlokalizowany w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35. Kubatura części ogrzewanej budynku wynosi 48634,17 m3. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych wynosi 13244,6 m2.
Zakres przedsięwzięcia i opis technologii obejmuje:
Oświetlenie wewnętrzne - 
wymiana źródeł światła wraz z oprawami zgodnie z podziałem oświetlenia według przeznaczenia (wymiana na świetlówki energooszczędne lub oświetlenie diodowe);
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - 
należy wykonać metodą lekko mokrą, polegającą na przymocowaniu kołkami do ściany od zewnątrz warstwy styropianu typu EPS 70-036 o grubości minimum 12cm, na której należy wykonać warstwę fakturową na siatce. Ocieplenie dotyczy całego budynku szpitala.
Ocieplenie dachu budynku - 
wykonać wełną mineralną o grubości minimum 18cm i współczynniku nie większym niż 0,045 [W/mK] układaną w przestrzeni poddasza między krokwiami pod zmodernizowanym dachem z dachówki ceramicznej.
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - 
na nową oszkloną szybą zespoloną podwójną z profili PVC lub ALU z szybą o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 1,8 [W/m2K].
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - 
Demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej centrali nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym i minimalnym odzyskiem ciepła w wysokości 60%, montaż nowych kanałów nawiewno-wywiewnych, montaż automatyki sterującej.
Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej – 
montaż układu wspomagającego przygotowanie ciepłej wody tj. montaż 300m2 płyt solarnych przy sprawności układu solarnego 0,5 oraz 45% pokryciu zapotrzebowania ciepła z układu solarnego, montaż zasobników c.w.u., wymiana części instalacji na nową (nowe rury izolacja), montaż zaworów termostatycznych.
Modernizacja instalacji c.o. - 
obejmuje wykonanie nowej instalacji c.o. (pomija się instalację już zmodernizowaną) w obiekcie, wymiana grzejników żeberkowych na płytowe higieniczne, montaż zaworów podpionowych i termostatycznych z głowicami, wymianę głównych rurociągów na poziomie piwnic, wykonanie poprawnej izolacji przewodów oraz wykonanie regulacji instalacji po modernizacji obiektu. Modernizacja pozwoli osiągnąć sprawność przesyłania 0,95 oraz sprawność regulacji 0,93 (obecnie sprawność szacuje się odpowiednio w wysokości 0,87 i 0,75).
W chwili obecnej został zaktualizowany audyt energetyczny budynku. W przypadku uzyskania dofinansowania zostanie wykonana dokumentacja techniczna obejmująca planowane prace.
W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu zapotrzebowania na energię z 31053 GJ/rok do 15128 GJ/rok. Spowoduje to ograniczenie emisji CO2 o 2044 Mg rocznie.

Do zarządzania projektem powołano zespół projektowy.

• Dyrektor Mirosław Gorbaczewski

Nadzór nad całością projektu

• Specjalista ds. Programów pomocowych Małgorzata Adamowicz

– KOORDYNATOR PROJEKTU Nadzór nad merytoryczną zgodnością realizacji
zapisów zawartych w projekcie
• Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Iwona Knysak Nadzór nad kontrolą formalno-rachunkową dokumentów i ich ewidencją księgową. Sporządzanie sprawozdań rozliczeniowych projektu.
• Główna Księgowa – Księgowy Projektu Leokadia Jagodzińska Nadzór nad finansowym zabezpieczeniem realizacji projektu i ich wydatkowaniem
• Z-ca Dyrektora Jacek Wójcik Nadzór nad organizacją i realizacją przetargów.
• Kierownik Działu Technicznego Maciej Latecki Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań modernizacyjno-budowlanych projektu
• Inspektor ds. zamówień publicznych Joanna Konieczna  


Systematycznie realizowany będzie monitoring projektu w zakresie realizacji harmonogramu, budżetu, zakresu merytorycznego projektu. Podmiotem uprawnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych jest Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu. Po zakończeniu realizacji projektu Kierownik ds. Technicznych zostanie pisemnie zobowiązany przez Dyrektora Szpitala do prowadzenia monitoringu i raportowania rezultatów projektu w zakresie ograniczenia emisji CO2.

nfos Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 18 lutego 2014 roku Elbląski Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Elblągu złożył sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia, rozliczenie końcowe pożyczki zgodnie z umową Nr 893/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P z dnia 14.12.2012 roku, rozliczenie końcowe dofinansowania w formie dotacji zgodnie z Umową Nr 891/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D z dnia 14.12.2012 roku w ramach systemów zielonych inwestycji pt. „Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego w budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnia SP ZOZ w Elblągu”.

Zakończono realizację Przedsięwzięcia w dniu 31.03.2014 r. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego zostaną przesłane w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

niedziela, 01 grudzień 2019 16:39

PEFRON

Napisał

Zadania w ramach których przyznana została pomoc z funduszu PFRON

Umowa nr 15/Wys./2008
zawarta w dniu 15.09.2008r.  na kwotę 74 420,00 zł

„Program wyrównywania różnic między regionami”
obszar A „Zdrowe serce”
wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w sprzęt rehabilitacyjny.

Umowa nr 11/Wys./2009
zawarta w dniu 04.01.2010r.  na kwotę 109 221,00 zł

„Program wyrównywania różnic między regionami”
obszar A „Neurofizjologiczne metody usprawniania”
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu

Umowa nr 2/Wys./2013
zawarta w dniu 19.12.2012r. na kwotę 100 000,00 zł

„Programu wyrównywania różnic między regionami II”
Obszaru B
Wymiana posadzek w ciągach komunikacyjnych Oddziału Dziennego Zaburzeń
Nerwicowych oraz wykonanie węzłów sanitarnych dla niepełnosprawnych w Przychodni Specjalistycznej, Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

piątek, 29 listopad 2019 16:52

POIiŚ

Napisał

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

(tytuł projektu) "Modernizacja, zakup sprzętu diagnostycznego i dystrybucja obrazu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej"
Beneficjent: 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
Wartość projektu: 3 995 351,18 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 396 048,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Elblągu otrzymał dofinansowanie projektu pod tytułem "Modernizacja, zakup sprzętu diagnostycznego i dystrybucja obrazu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej". Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.02.00-00-057/08-00 z dnia 11.03.2010r. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, tj. 3 396 048,50 PLN.
W wyniku realizacji projektu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przeprowadzone zostaną następujące prace:

 1. Zakup wyposażenia do Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  • Zakup analogowego, stacjonarnego, uniwersalnego, zdalnie sterowanego aparatu RTG do zdjęć i prześwietleń -TELEKOMANDO,
  • Zakup systemu tomografii komputerowej całego ciała szesnastowarstwowego
 2. Prace remontowe w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  • wymiana instalacji C.O. z grzejnikami,
  • wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
  • wymiana instalacji wod.-kan.,
  • wymiana okładzin ściennych i podłogowych,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • wydzielenie pomieszczenia dla pracowników RTG,
  • wydzielenie pokoju socjalnego,
  • wzmocnienie stropów pod Tomograf Komputerowy,
  • wykonanie pomieszczenia WC dla personelu i pacjentów,
  • malowanie pomieszczeń
 3. Wprowadzenie usługi teleradiologii
  • zakup komputerów do dystrybucji obrazu - 3 sztuki,
  • zakup opisowych stacji komputerowych 4 sztuki

Realizacja projektu jest szczególnie istotna ponieważ będzie miała wpływ na:

 • Usprawnienie procesu diagnostycznego;
 • Rozszerzenie oferty diagnostycznej w zakresie tomografii komputerowej;
 • Całodobowe zabezpieczenie diagnostyki i opisów badań;
 • Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób zawodowych.

W dniu 17.09.2010 roku podpisaliśmy Umowę z firmą Alteris na realizację Projektu.
Przystąpiono do realizacji Zadania nr 5 pt. " Roboty budowlane", i Zadania nr 6 pt. "Wyposażenie obiektu/Zakup sprzętu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu.

 

Chronologia prac modernizacyjnych Zakładu Diagnostyki Obrazowej i instalacja nowej aparatury: tomografu komputerowego i uniwesalnego, zdalnie sterowanego aparatu RTG. Postęp prac.
Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj