ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

International Organization for Standardization (ISO) - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, to utworzona w 1947 roku sieć krajowych organizacji normalizacyjnych, w celu ułatwiania międzynarodowej unifikacji norm krajowych. Siedzibą organizacji jest Genewa. Do podstawowych zadań ISO należy rozwój normalizacji w skali światowej, co ma umożliwiać międzynarodową wymianę dóbr i usług, zapobieganie powstawaniu barier technologicznych w handlu oraz rozwój współpracy intelektualnej, naukowej, technologicznej i ekonomicznej. Wyniki prac są publikowane jako normy międzynarodowe. Od 1947 r. do tej grupy należy Polski Komitet Normalizacyjny.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada Certyfikaty na:

System Zarządzania Jakością  ISO 9001
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskowy od 14 listopada 2003 r. Byliśmy wówczas pierwszym wieloprofilowym szpitalem w Polsce, który zdobył oba certyfikaty. Co rok personel szpitala poddaje się auditom nadzoru, a co trzy lata auditom ponownej certyfikacji (recertyfikacji), które oceniają poziom doskonalenia systemów jakości w szpitalu. Wynik tych ocen jest pozytywny.

ZAKRES CERTYFIKACJI:

Realizacja świadczeń medycznych w rodzaju:

 • lecznictwo szpitalne,
 • świadczenia lecznicze, pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • rehabilitacja medyczna w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
 • psychiatria w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
 • endoskopia,
 • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa,
 • medycyna pracy

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Uzyskanie pozytywnej opinii przez komisję certyfikacyjną jest równoznaczne z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzeniem jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla pacjenta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania firmą;
Szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
Poprawa wizerunku firmy;
Wzrost wiarygodności i zaufania do przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów;
Przystąpienie do procesu certyfikacji w firmie spowodowało wzrost wewnętrznej motywacji pracowników oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej w firmie;
Wzrosły szanse na pozyskanie inwestora;
Zgodność z zaleceniami norm ISO coraz częściej wymagana jest przez krajowe i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie;
Posiadanie certyfikatu ISO stanowi coraz bardziej liczące się kryterium wyboru i oceny rynkowej ze strony klientów;
W firmie wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji;
Pracownicy szpitala aktywnie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat systemów jakości. Wdrożony System Zarządzania Jakością wymaga zgranego, zespołowego zaangażowania wszystkich pracowników i tylko wówczas można utrzymać wysoki standard i osiągnąć sukces. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników szpitala, gdyż wdrożyć coś jest znacznie prościej, niż utrzymać w sposób ciągły i na wysokim poziomie. Wymaga to od całego zespołu dużej dyscypliny.

Jakość w medycynie to wiedza, etyka i duma zawodowa, to zrozumienie roli i poczucia sensu, świadome współuczestnictwo w procesach umacniania zdrowia, leczenia i ratowania życia. Jakość bierze się z odpowiedzialności i zawsze kosztuje. Buduje się ją latami i zdobywa z mozołem, raz osiągnięta wymaga stałej pielęgnacji. Praktyczna nauka jakości w medycynie opiera się na założeniu, że ludzie chcą być lepsi, że personel medyczny chce się doskonalić. Do jakości usług świadczonych choremu przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio wszyscy pracownicy placówki.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE ISO 14001

Zbudowanie skutecznego systemu zarządzania tzn. takiego, który przyczyni się do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko, wymaga gruntownej wiedzy z tego zakresu. Wymagania normy ISO 14001 stanowią narzędzie, które właściwie wykorzystane przynosi duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samego przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego:

Zmniejszenie kosztów działalności placówki;
Zapobieganie zanieczyszczeniom, co w konsekwencji prowadzi do minimalizowania materiałów, surowców, energii;
Spełnienie wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemowego nadzoru nad ich przestrzeganiem;
Przewidywanie przyszłych wymagań prawnych poprzez rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród kierownictwa i personelu;
Właściwie funkcjonujący system nadzoru pozwala uniknąć potencjalnych kar pieniężnych oraz niekorzystnego wizerunku związanego z łamaniem przepisów ochrony środowiska;
System zarządzania środowiskowego wymaga identyfikacji potencjalnych zagrożeń środowiskowych i odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia takich sytuacji;
Podejmowanie wszelkich działań prowadzących do ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne korzystnie wpływa na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.
W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zidentyfikowano aspekty środowiskowe i podjęto szereg działań prowadzących do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. Powstały programy środowiskowe, których celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także zmniejszenie zużycia mediów poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Program gospodarki odpadami określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i innymi. W ten proces zaangażowani są nie tylko pracownicy szpitala, ale także pacjenci. Powstał system nadzoru nad wymaganiami prawnymi, którego zadaniem jest wychwycenie wszelkich zmian w przepisach ochrony środowiska i szybkie dostosowanie się do nich.

Włożyliśmy dużo starań, aby system zarządzania środowiskowego ISO 14001 zaczął przynosić nam korzyści. Przed nami jeszcze dużo pracy w doskonalenie działań i edukację proekologiczną w trosce o nasze środowisko naturalne.

PODEJŚCIE PROCESOWE

Proces to zespół wzajemnie ze sobą powiązanych działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy.

WYMAGANIA KLIENTA
ZADOWOLENIE KLIENTA
DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA - PROCESY
 Spełnienie wymagań normy i wdrożenie systemu zarządzania jakością i środowiskowego związane jest z realizacją tzw. podejścia procesowego. Oznacza to w praktyce:

 • zidentyfikowanie procesów, 
  określenie kolejności i wzajemnych oddziaływań procesów, 
  określenie kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia, że zarówno funkcjonowanie jak i nadzorowanie tych procesów jest skuteczne, 
  zapewnienie dostępności zasobów (ludzi, leków, sprzętu, odpowiedniej infrastruktury) i informacji niezbędnych do wspomagania funkcjonowania, monitorowania i analizowania tych procesów, 
 • analiza ryzyka w obszarze funkcjonowania procesów, 
  wdrażanie działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i ciągłego doskonalenia (czyli lepszych rozwiązań).

Procesy zidentyfikowane i nadzorowane w Szpitalu:

 • Proces 01 – Planowanie i doskonalenie Systemów Zarządzania  Jakością
 • Proces 02 – Zarządzanie Organizacją 
 • Proces 03 – Usługa medyczna w zakresie Lecznictwa  i Opieki Pielęgniarskiej
 • Proces 04 – Proces Rehabilitacji
 • Proces 05 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Medycyna Pracy
 • Proces 06 – Profilaktyka Zakażeń
 • Proces 07 – Zarządzanie Działem Żywienia i Bufetem Szpitala
 • Proces 08 – Zarządzanie Medycznym Laboratorium Diagnostycznym
 • Proces 09 – Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej     
 • Proces 10 – Zarządzanie Logistyką

Cele ogólne są rozpisane na cele szczegółowe i zadania, które z kolei zostały przyporządkowane poszczególnym jednostkom organizacyjnym do realizacji (np. oddziałom, administracji, specjalistycznym komórkom szpitala). W ten oto sposób wszyscy pracownicy uczestniczą w realizacji i osiągnięciu celów stawianych przed naszym szpitalem. Wszystkie cele i zadania oraz procesy mają charakter mierzalny, określono metody ich pomiaru oraz wskazani zostali liderzy odpowiedzialni za ich realizację. 

 

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz
16.05.2019

certyfikat 9001

certyfikat 9001

załącznik do certyfikatu 9001

załącznik do certyfikatu 9001

certyfikat 14001

certyfikat 14001

załącznik do certyfikatu 14001

załącznik do certyfikatu 14001