W dniu 24 listopada 2021 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Kadra zarządzająca w ochronie zdrowia – wyzwania i odpowiedzialność”.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, nadane przez Ministra Zdrowia.

Na wniosek samorządu zawodowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu nagrodzone odznakami zostały pielęgniarki naszego Szpitala.

Serdecznie gratulujemy Pani Ewie Stokarskiej oraz Pani Magdalenie Budziszewskiej. Wasza codzienna, rzetelna praca na rzecz pacjentów buduje obraz profesjonalnego pielęgniarstwa.

received 600844681122966

W dniu wczorajszym (tj. 23.11.2021 r.) w Olsztynie wręczono Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę.

Wojewoda warmińsko-mazurski uhonorował pracowników naszego Szpitala.

W kręgu nagrodzonych znaleźli się:

Lek. Elżbieta Hajer – Srebrny Krzyż Zasługi

Lek. Maciej Zdrojewski – Brązowy Krzyż Zasługi

Piel. Ewa Stokarska – Brązowy Krzyż Zasługi

Piel. Katarzyna Rubaj – Brązowy Krzyż Zasługi

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Państwa trud i zaangażowanie nieustanie przyczynia się do przywracania zdrowia, radościa życia chorym, potrzebującym, a także ich bliskim.

źródło: https://radioolsztyn.pl/w-olsztynie-wreczono-kolejne-medale-i-odznaczenia-otrzymuja-je-osoby-wyjatkowe/01605418

1B1A0497 1024x698 1

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Ratownictwa

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

oraz podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie

w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka,

satysfkacji i radości płynącej z pasji i możliwości ratowania ludzkiego życia.

 

 1016610610963358633

Darmowymi szczepieniami obejmuje się:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;

9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 13) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Telefonicznie można zapisać się na szczepienie od dnia 28.09.2021 roku pod nr telefonu: 504-478-341

Szczepienie wraz z kwalifikacją lekarską przeprowadzane jest w Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w gabinecie nr 6 z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z aktualnie obowiązujących obostrzeń.

Szczepionka

Z rekomendacji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina, Kapituła Medalu Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu przyznała Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu SREBRNY MEDAL Akademii Polskiego Suckesu za wielki wysiłek i poświęcenie oraz troskę o pacjentów w czasie pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku, w Województwie Warmińsko-Mazurskim. 

Wręczenie Medalu odbyło się podczas uroczystej Gali pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 września 2021 r., w Hotelu ROBERTS PORT Mikołajki, o godz. 17:00.

Certyfikat oraz Medal odebrała Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Pani Arletta Peplińska.

 

Certyfikat

 

Medal Polskiej Akademii Sukcesu

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przystąpił do konkursu ofert na wybór realizatorów Zadania Narodowej Strategii Onkologicznej  pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022 i otrzymał dofinansowanie na zakup mammografu o wartości 582 313, 88 zł.

Umowa  nr 1/15/59/2021/2304/427 została zawarta dnia 20 maja 2021 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, reprezentowanym przez: Agnieszkę Beniuk-Patoła – Zastępcę Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, reprezentowanym przez: Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora.

 

IMG 20210930 0734473

IMG 20210930 0734392