ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada wdrożony  system zarządzania jakością i środowiskowy od 14 listopada 2003 r. Byliśmy wówczas pierwszym wieloprofilowym szpitalem w Polsce, który zdobył oba certyfikaty.

Wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowy jest równoznaczny z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzeniem jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla pacjenta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.


Wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji;
Pracownicy szpitala aktywnie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat systemów jakości. Wdrożony System Zarządzania Jakością wymaga zgranego, zespołowego zaangażowania wszystkich pracowników i tylko wówczas można utrzymać wysoki standard i osiągnąć sukces. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników szpitala i wymaga  od całego zespołu dużej dyscypliny.

Jakość w medycynie to wiedza, etyka i duma zawodowa, to zrozumienie roli i poczucia sensu, świadome współuczestnictwo w procesach umacniania zdrowia, leczenia i ratowania życia. Jakość bierze się z odpowiedzialności i zawsze kosztuje. Buduje się ją latami i zdobywa z mozołem, raz osiągnięta wymaga stałej pielęgnacji. Praktyczna nauka jakości w medycynie opiera się na założeniu, że ludzie chcą być lepsi, że personel medyczny chce się doskonalić. Do jakości usług świadczonych choremu przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio wszyscy pracownicy placówki.

Zbudowanie skutecznego systemu zarządzania tzn. takiego, który przyczyni się do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko, wymaga gruntownej wiedzy z tego zakresu. Wymagania normy ISO 14001 stanowią narzędzie, które właściwie wykorzystane przynosi duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samego przedsiębiorstwa.


W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zidentyfikowano aspekty środowiskowe i podjęto szereg działań prowadzących do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. Powstały programy środowiskowe, których celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także zmniejszenie zużycia mediów poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Program gospodarki odpadami określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i innymi. W ten proces zaangażowani są nie tylko pracownicy szpitala, ale także pacjenci. Powstał system nadzoru nad wymaganiami prawnymi, którego zadaniem jest wychwycenie wszelkich zmian w przepisach ochrony środowiska i szybkie dostosowanie się do nich. Naszym celem jest doskonalenie polityki środowiskowej i edukacja proekologiczna w trosce o nasze środowisko naturalne.


Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz
04.02.2022