AKREDYTACJA

     W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem praw pacjenta. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddajemy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ( przed zmianą nazwy Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu) uzyskał pierwszy Certyfikat Akredytacyjny w 2015 roku.   

    Z dniem 1 grudnia 2016 r. w oparciu o uchwałę Rady Miasta Elbląga Nr XVII/336 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. nastąpiło połączenie poprzez przejęcie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22 przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą przy ul. Komeńskiego 35.

       Uzyskanie ponownie w 2019 roku certyfikatu akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Wyróżnienie jest tym większe, ponieważ do drugiego przeglądu akredytacyjnego przygotowywaliśmy się już jako duży wielospecjalistyczny szpital w dwóch lokalizacjach. Obecnie dążymy do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz utrzymania przyznanych certyfikatów.

     W Polsce system akredytacyjny funkcjonuje od 1998 roku. Został wprowadzony przez agendę Ministerstwa Zdrowia: Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Polski program akredytacji CMJ należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie. O akredytację mogą ubiegać się placówki ochrony zdrowia, szpitale.

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia, po przeprowadzeniu przeglądu i oceny placówki przez zewnętrznych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Pełna akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. 

     Akredytacja szpitali jest sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

     Akredytacja jest to zewnętrzny proces oceny podmiotów leczniczych dobrowolnie poddających się weryfikacji z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi. Ocena jest realizowana przez bezstronną i niezależną w decyzjach placówkę akredytacyjną. Wizytatorzy akredytacyjni wywodzą się ze środowiska medycznego i posiadają wiedze na temat zewnętrznych i wewnętrznych systemów poprawy jakości opieki.

     Akredytacja stymuluje  poprawę  jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

     Ważnym aspektem systemu jest fakt, że jednostka ochrony zdrowia (szpital) jest oceniana jako całość. Ocena akredytacyjna polega na porównaniu rzeczywistej praktyki z 221 wzorcami - standardami akredytacyjnymi zgrupowanymi w 15 działach tematycznych. Obowiązujący od 2009 roku zestaw standardów akredytacyjnych wszechstronnie obejmujący funkcjonowanie szpitala jest ukierunkowany na obszary działania Szpitala w zakresach takich jak m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowej, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją oraz środowisko opieki. Akredytacja przyznawana jest po uzyskaniu co najmniej 75 % możliwej do zdobycia punktacji.

 • Procedura  akredytacyjna

  Współczesne oczekiwania wobec ochrony zdrowia dotyczą w duże mierze odpowiedzialności za opiekę szpitalną i jej skutki. Istnieją dwie możliwe oceny usług zdrowotnych; ocena zewnętrzna i wewnętrzna.
  Akredytacja jest dobrowolnym i usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny jednostki opieki zdrowotnej, prowadzonej przez niezależnych wizytatorów, w oparciu o dostępne i opublikowane standardy (wymogi).
  Zestaw standardów akredytacyjnych  dla szpitali  wprowadzony został 15 lipca 2009 roku, zawiera 221 standardów podzielonych na 15 działów. Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.

 • przygotowanie do przeglądu – proces od 8-12 miesięcy

  zapoznanie się w Programem Akredytacji Szpitali,
  przeprowadzenie wstępnego auditu spełniania zapisów standardów akredytacyjnych;
  szkolenie członków ds. jakości oraz osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i nadzorowanie procesu akredytacji;
  dostosowanie praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych (opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych, wprowadzenie zmian postępowania zgodnie z wymogami, dostosowanie praktyki do obowiązujących Standardów);
  przeprowadzenie samooceny spełnienia standardów;
  zgłoszenie gotowości podmiotu medycznego do wizytacji wizytatorów z CMJ;

 • wizytacja w szpitalu od 2 do 3 dni

  sporządzenie raportu przez auditorów z CMJ z przeglądu wraz z proponowaną oceną akredytacyjną,

 • decyzja akredytacyjna od 2 do 4 miesięcy

  przesłanie do szpitala raportu do 14 dni od daty zakończenia wizyty (akceptacja raportu przez szpital lub możliwość wniesienia zastrzeżeń do 14 dni od otrzymania raportu);
  przedstawienie dokumentacji z wizyty wraz z raportem Radzie Akredytacyjnej;
  uchwała Rady Akredytacyjnej;
  Decyzja Ministra Zdrowia;
  wydanie certyfikatu akredytacyjnego – czas trwania ważności certyfikatu 3 lata ( 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu szpital potwierdza pisemnie wolę poddania się ponownemu przeglądowi, składając wniosek do Ośrodka Akredytacyjnego)

 • Korzyści wynikające z akredytacji

  Akredytacja  nakierowana jest na pacjentów, jakość i bezpieczeństwo opieki, jak również usprawnienie funkcjonowania szpitala.
  Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują m.in:
  zwiększenie poziomu jakości świadczonej usługi ,
  zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników,
  zadowolenie i satysfakcję pacjentów-tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
  ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu i naukowe podstawy,
  monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności,
  poznanie oczekiwań pracowników,
  sprzyjanie konkurencyjności szpitala.

Korzyści wynikające z wprowadzenia akredytacji:

ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o  naukowe podstawy,
poprawa wizerunku szpitala, wyróżnienie się na rynku usług medycznych, sprzyjanie konkurencyjności szpitala, zwiększenie zaufania społecznego do szpitala
akredytacja jako nowy standard poprawy jakości skutecznie pomaga w regulowaniu i udokumentowaniu procesów klinicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych, wprowadza nowe  rozwiązania  oraz poprawia wewnętrzne  procesy,
dzięki standardom akredytacyjnym możliwa jest  poprawa kwestii związanych z zarządzaniem personelem, jakością obsługi pacjenta czy dostępem do obowiązujących w szpitalu dokumentów,
poprawa organizacji pracy, zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników, edukacja i rozwój zawodowy pracowników,  poprawa stanu technicznego placówki,
poprawa wiedzy o istotnych wynikach działalności leczniczej szpitala, monitorowanie funkcjonowania  własnej działalności
poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami szpitala
wzrost zadowolenia i  satysfakcji pacjentów i pracowników.
 

 Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Małgorzata Wojtasz
16.05.2019