czwartek, 04 luty 2021 19:06

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 31 marca 2022 roku w Olsztynie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla pacjentów po przebytym COVID-19 oraz pacjentów z chorobami układu pokarmowego” pomiędzy

Województwem Warmińsko-Mazurskim, z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa
 • Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora Szpitala.

Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0001/22-00

Oś priorytetowa 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działanie 9.1. – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałanie 9.1.2. – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – schemat B”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR

         Działania w projekcie ukierunkowane są na doposażenie w nowoczesny sprzęt  i aparaturę medyczną na potrzeby m.in. przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, tworzenie nowoczesnej opieki zdrowotnej, które uwzględnią zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa. Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępności do wybranej kategorii świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa w oddziałach chorób płuc, chorób wewnętrznych i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej z ich dostosowaniem do aktualnych trendów demograficznych oraz potrzeb określonych w mapach zdrowotnych. Realizacja projektu umożliwi również przeciwdziałanie skutkom COVID-19, w szczególności zapobieganie zgonom oraz powikłaniom w związku z ciężkim przebiegiem COVID-19 u pacjentów. W wyniku realizacji projektu podwyższeniu ulegnie standard Szpitala Miejskiego i jego wyposażenia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych.

        Umowy z Wykonawcami, którzy dostarczą sprzęt medyczny zostały podpisane 25 marca 2022 r., z terminem realizacji do końca czerwca b. r.  

1. MKJ Radiologia Sp. z o. o. Sp. k. dostarczy Aparat Cyfrowy RTG typu telekomando z funkcją fluoroskopii oraz bodypletyzmograf do pomiaru czynności płuc;

2. ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o. o. Sp. k. dostarczy wyposażenie do pracowni endoskopowej (videogastroskopy/videokolonoskopy, szafę endoskopową oraz wózek medyczny);

3. GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. zapewni rozbudowę Tomografu Komputerowego Revolution EVO o opcję kardiologiczną wraz z dodatkową stacją opisową.

 

EFRR

 Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - w trakcie realizacji

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.09.01.02-28-0001/21-00

w ramach

Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Poddziałania 9.1.2 – „Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta 25 maja 2021 r.

Wartość projektu ogółem – 2 770 624,52 zł

Kwota dofinansowania – 2 354 753,78 zł

Procent dofinansowania – 84.99

Kwota wkładu własnego – 415 870,74 zł

Procent wkładu własnego – 15.01

Okres realizacji projektu: 2021/2022

         Beneficjentem projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii’’ jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt polega na modernizacji pomieszczeń na I piętrze budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22, wraz z zakupem 4 łóżek anestezjologicznych. W ramach robót budowlanych przewiduje się rozbiórkę ścianek działowych oraz ustawienie nowych w docelowym układzie pomieszczeń. Powierzchnia planowanego do modernizacji oddziału wyniesie 327,22 m2. Roboty budowlane obejmują przebudowę sieci:

 • gazów medycznych,
 • elektrycznej,
 • teletechnicznej,
 • sanitarnej,
 • wentylacji,
 • ogólnobudowlane.

Realizacja projektu podzielona została na etapy:

 1. Przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane - Umowa podpisana 7 marca 2022 r. 
 2. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby OAiIT - trwają prace modernizacyjne (stan na 23 września 2022 r.)
 3. Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyposażenie oddziału w łóżka anestezjologiczne.
 4. Rozliczenie projektu.

EFRR„Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” - projekt rozliczony i zakończony

Dnia 24 czerwca 2020 roku w Elblągu podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu.

Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00

w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19 

Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Całkowita wartość Projektu wynosi:   1 764 705.88PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowalne: 1 764 705.88 PLN,

Wnioskowane dofinansowanie: 1 495 411.76 PLN

Okres realizacji projektu: od 2020-03-11 do 2020-09-30

Procent dofinansowania: 84.7

 Umowę podpisali:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

     Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, zmierzających do rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Swym zakresem obejmuje realizację następujących elementów:

1. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych, związany z koniecznością pilnego doposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia konieczne do pracy oddziałów: zakaźnego, intensywnej opieki medycznej, chorób płuc, położniczego, pediatrycznego oraz urazowo-ortopedycznego znajdujących się w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

2. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19, a także właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem.

Przewidziane w ramach projektu zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych związane jest bezpośrednio z realizacją Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. pozostawania Szpitala w stanie podwyższonej gotowości wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poprzez realizację ww. zakresu rzeczowego projekt wpisuje się wprost w cel szczegółowy Poddziałania 9.1.1 RPO WiM: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych.

 

 EFRR

 

„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – ZIT bis II edycja – w trakcie realizacji

Dnia 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 51 720 530,30 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowalne: 51 687 430,30  PLN,

Wnioskowane dofinansowanie: 35 896 920,34 PLN

Okres realizacji projektu: od 2016-12-22 do 2023-12-31

Umowę podpisali:

 • Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Projekt polegał będzie na:

 • rozbudowie budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także
 • modernizacji oddziałów: chirurgii dziecięcej, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), rehabilitacji kardiologicznej oraz oddziału psychiatrycznego.

W ramach projektu, rozbudowy obiektu przewiduje się wyposażenie 5 sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny, przewiduje się również centralną sterylizatornię wraz z pełnym wyposażeniem oraz 7 łóżkową salę wybudzeniową. W skład bloku operacyjnego będą wchodzić również pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu, pomieszczenia techniczne, socjalne oraz komunikacja. Projektowany blok operacyjny połączony będzie z budynkiem głównym szpitala 3 poziomowym łącznikiem z 2 windami w wykonaniu szpitalnym.

 

 

EFRR

Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu - projekt rozliczony i zakończony

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.  Umowę podpisali:

 • Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 • Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00

W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – „E-zdrowie”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem: 2 759 598,59 PLN

w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 2 337 923,80 PLN

Okres realizacji projektu: od 2017-09-06 do 2021-05-31

Przedmiotem projektu było wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt zrealizowany został w sześciu etapach:

 • Etap 1. Rozbudowa serwerowni o niezbędną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia e-usług oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Etap 2. Wdrożeniu spójnego dla całej jednostki repozytorium EDM,
 • Etap 3. Zakup wyposażenia,
 • Etap 4. Wdrożenie i udostępnienie szeregu e-usług dla pacjentów:
 • E-rejestracja do poradni specjalistycznych (poziom 5 - usługa modernizowana) ,
 • Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do programu terapii leczenia zaburzeń psychicznych (poziom 5 – usługa nowa) ,
 • E-wyniki (poziom 5 – usługa nowa) - usługa zapewniająca pobieranie wyników badań,
 • E-recepta (poziom 3 usługa nowa) – to bezpośrednia lub pośrednia transmisja recepty, wraz z informacjami ściśle z nią powiązanymi, pomiędzy lekarzem, farmaceutą, instytucją refundacyjną, przy użyciu mediów elektronicznych,
 • E-zlecenie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją refundacyjną,
 • E-skierowanie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją.
 • Etap 5. Przeprowadzenie szkoleń
 • Etap 6. Promocja projektu

Wymienione powyżej działania projektowe wpisują się w założenia określone w SzOOP 3 Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, ponieważ wzmacniają zastosowania TIK w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług sektora publicznego oraz udostępnianie informacji sektora publicznego. Produkty Projektu zwiększają dostępność informacji publicznej oraz rozszerzają zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.

 • Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS Jadwiga Wójcik-Kruk oraz placówkach współpracujących – program partnerski - zakończony

https://www.info.elblag.pl/8,65474,Poznaj-cele-i-zalozenia-projektu-pn-Wdrozenie-e-uslug-w-Szpitalu-Miejskim-sw-Jana-Pawla-II-w-Elblagu.html

 

 

Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym – współpraca w ramach projektu RPO WP 2014-2020 wraz z Ministerstwem Zdrowia - w oczekiwaniu

Czytany 13117 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 wrzesień 2023 06:41
Zaloguj się, by skomentować