SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj242
mod_vvisit_counterwczoraj1491
mod_vvisit_counterw tym tygodniu3221
mod_vvisit_counterw tym miesiącu156117
mod_vvisit_counterwszystkie1672075

Aktualnie: gości 46, 
botów 2 połączonych
Your IP: 52.201.27.211
 , 
Today: Mar 26, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

I  lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

1.     Oddział Chorób Wewnętrznych

2.    Izba Przyjęć 

II pielęgniarki:

        1  Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne

        2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

3. Oddział Chirurgii Dziecięcej

4. Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny

5. Izba Przyjęć

6. Pracownia Tomografii Komputerowej

7. Dział Epidemiologii

 

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

załączniki


 
PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-01-10

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na

udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zakresie:
lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i / lub na dyżurach w zakresie:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 07.01.2019 r.
Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny
wpłynęła jedna oferta:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Zbigniew Lewko; Elbląg
Złożona do konkursu oferta spełniała wymagania formalne.
Po rozpatrzeniu oferty komisja konkursowa wybrała ofertę:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Zbigniew Lewko; Elbląg

Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 
PDF Drukuj

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

v  lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Blok Operacyjny

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres:

od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.12.2021r.          

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są 

Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy
ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 230-41-71. 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190).

Oferta powinna zawierać wymagane warunki: 

 1. formularz oferty, (którego wzór znajduje się w budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 oraz na stronie internetowej: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIL/WIL,
 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu, (oryginał do wglądu),
 7. kserokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień, (oryginał do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy) (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń) 

w Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy
ul. Żeromskiego 22 do dnia 10.01.2019r. do godz. 830 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 – II piętro).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert.

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II

w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Żeromskiego 22- w pokoju nr 206).

 

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert.

załączniki:

                                                                                      

Elbląg, dn. 04.01.2019r.

 
PDF Drukuj

                                                                                                                                 Elbląg, dn. 2018-12-21

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

na

udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

w zakresach:

I   lekarza:

1.     lekarza specjalistę / lekarza asystenta w czasie podstawowej ordynacji w Oddziale Chorób Płuc oraz na dyżurach medycznych

II lekarza specjalistę

 1.  w Poradni Chorób Płuc
 2. 2. w Poradni Medycyny Pracy 

III pielęgniarki:

 1. Blok Operacyjny – pielęgniarki instrumentariuszki
 2. Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 5. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacji
 6. Oddział Chorób Płuc
 7. Oddział Chirurgii Dziecięcej
 8. Izba Przyjęć
 9. Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny

IV ratowników medycznych:

 1. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacji
 2. Izba Przyjęć

 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 109/2018 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 14.12.2018 r.

dokument do pobrania (pdf) 

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

 

 Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

 

I   lekarza:

1.    lekarza specjalistę / lekarza asystenta w czasie podstawowej ordynacji w Oddziale Chorób Płuc oraz na dyżurach medycznych

II lekarza specjalistę

1. w Poradni Chorób Płuc

2. w Poradni Medycyny Pracy

III pielęgniarki:

 1. Blok Operacyjny – pielęgniarki instrumentariuszki

 2. Oddział AiIT – pielęgniarki anestezjologiczne

 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej4

 4. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 5. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacji

 6. Oddział Chorób Płuc

 7. Oddział Chirurgii Dziecięcej

 8. Izba Przyjęć

 9. Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny

IV ratowników medycznych:

 1. Oddział Psychiatryczny (w ramach CZP) /Detoksykacji

 2. Izba Przyjęć

 

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

 

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres: 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są
Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy
ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 230-41-71. 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190).

  

Oferta powinna zawierać wymagane warunki:

 1. formularz oferty, (którego wzór znajduje się w budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 oraz na stronie internetowej: www.szpitalmiejski.elblag.pl)
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIPiP
 5. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu, (oryginał do wglądu),
 7. serokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień, (oryginał do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy) (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

 

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń)
w
Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy
ul. Żeromskiego 22 do dnia 20.12.2018r. do godz. 750 .

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018r. w sali konferencyjnej budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 - II piętro) w poszczególnych zakresach:

I   pkt 1         o godz. – 800

II pkt 1        o godz. – 830

II  pkt 2        o godz. – 900

III  pkt 1         o godz. – 930

III pkt 2         o godz. – 950

III  pkt 3         o godz. – 1010

III  pkt 4         o godz. – 1030

III pkt 5         o godz. – 1050

III pkt 6         o godz. – 1110

III  pkt 7         o godz. – 1130

III  pkt 8         o godz. – 1150

III  pkt 9         o godz. – 1210

IV   pkt 1        o godz. – 1230  

IV   pkt 2        o godz. – 1300

     

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert.

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Żeromskiego 22- w pokoju nr 206).

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert          

                                                                                      

Elbląg, dn. 14.12.2018r.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 6