SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj149
mod_vvisit_counterwczoraj1000
mod_vvisit_counterw tym tygodniu6333
mod_vvisit_counterw tym miesiącu13549
mod_vvisit_counterwszystkie2052108

Aktualnie: gości 18, 
botów 2 połączonych
Your IP: 3.215.182.36
 , 
Today: Gru 14, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-08-22

 ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez:

 lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach 
 w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54 / 2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r.

Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów oraz lekarzyudzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach medycznych w zakresie:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
  Wpłynęła jedna oferta:

  Indywidualna Praktyka Lekarska Adrian Tyrawski, Marwica

  Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. 
  Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Oddział Chorób Wewnętrznych
  Nie wpłynęła żadna oferta.
  Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres: 

01.09.2019 r. - 31.12.2020 r. 

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są w Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl, a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy  ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 239-45-67. 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.). 

Oferta powinna zawierać wymagane warunki: 

 1. formularz oferty (wzór znajduje się w Dziale Kadr Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 pok. 205 oraz na stronie internetowej: www.szpitalmiejski.elblag.pl)
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIL/WIL,
 5. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
 7. kserokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień (oryginały do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy), (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń) w Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 do dnia 22.08.2019r. do godz. 750. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019r. o godzinie 800 w zakresie 1 oraz o godzinie 830 w zakresie 2, w pokoju nr 205 budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35.             

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert. 

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Komeńskiego 35 - w pokoju nr 205). 

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm). 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.                                  

Zapraszamy do składania ofert.          

                                              
Elbląg, dn. 13.08.2019r.

załączniki: 
 
PDF Drukuj

 Elbląg, dn. 2019-07-24

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez: 

 1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dyżury łączone)
 2. Izba Przyjęć (w tym dyżury łączone z zakresem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym) 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 50/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 15.07.2019 r.  

              Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

         lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach: 

      1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Wpłynęła jedna oferta: 
  Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Mital, Elbląg 
  Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

      2. Izba Przyjęć

Wpłynęły dwie oferty: 
Indywidualna Praktyka Lekarska Sergii Girnyi, Gdańsk
Marta Zarzeczna, Pasłęk 

Oferta nr 1, Indywidualna Praktyka Lekarska Sergii Girnyi, spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Oferta nr 2, Marta Zarzeczna, nie została przyjęta przez komisję konkursową, ponieważ nie spełniła wymagań formalnych.

 

3.     Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 15.07.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:  

 1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dyżury łączone)
 2. Izba Przyjęć (w tym dyżury łączone z zakresem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

załączniki: 


 
PDF Drukuj

 Elbląg, dn. 2019-05-24

 ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez:

 

I       lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach:

 

 1. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych (dyżury łączone z Izbą Przyjęć)
 3. Oddział Otolaryngologiczny
 4. Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym (dyżury łączone z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym)
 5. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

 

II     lekarzy specjalistów/lekarzy asystentów w poradni:

 1. Medycyny Sportowej

 

III   pielęgniarki / pielęgniarzy / ratowników medycznych w komórkach organizacyjnych:

 1. Blok Operacyjny
 2. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 5. Izba Przyjęć (pielęgniarka / pielęgniarz / ratownik medyczny)
 6. Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 7. Oddział Psychiatryczny / Oddział Detoksykacji

 na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 34/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone w dniu 16.05.2019 r.

 

              Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

I.        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń
       w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach:

 

         1.Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

  Nie wpłynęła żadna oferta.
  Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

2.       Oddział Chorób Wewnętrznych

        Nie wpłynęła żadna oferta.
       Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

3.      Oddział Otolaryngologiczny

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

4.      Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

5.      Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

II.     lekarzy specjalistów / lekarzy asystentów w poradni w zakresie:

        1.Medycyny Sportowej

     wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Lubomir Czujko, Elbląg. 

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

III.   pielęgniarki / pielęgniarzy / ratowników medycznych w komórkach organizacyjnych:

           1.Blok Operacyjny

               wpłynęły trzy oferty: 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Adrianna Siwiecka, Elbląg

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Michalina Bloch, Elbląg

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Milewska, Elbląg
Złożone do konkursu oferty spełniały wymagania formalne. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową, wszystkie oferty zostały przyjęte. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentami po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

          2.Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

              wpłynęła jedna oferta: 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jacek Urbanowicz, Elbląg. 

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

           3 .OddziałAnestezjologii i Intensywnej Terapii

              wpłynęła jedna oferta:

             Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Dybikowska, Elbląg.

Złożona do konkursu oferta spełniała wymagania formalne, nie została jednak wybrana przez komisję konkursową, ze względu na niespełnienie wymagań prawnych w zakresie kwalifikacji pielęgniarki anestezjologicznej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218).

 

           4.Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

              wpłynęła jedna oferta:

             Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Zdzisława Zagórska, Milejewo
            Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

           5.Izba Przyjęć

wpłynęły dwie oferty:

              Usługi Medyczne Adrian Karkut, Elbląg

Ratownik Medyczny Łukasz Markowski, Elbląg
Złożone do konkursu oferty spełniały wymagania formalne. Po rozpatrzeniu przez komisję konkursową, obie oferty zostały przyjęte. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentami po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

             6.OddziałRehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 16.05.2019r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

            7.OddziałPsychiatryczny / Oddział Detoksykacji

              wpłynęła jedna oferta: 

Usługi Medyczne RAT-MED Paweł Bernatowski, Pasłęk
Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i, po jej rozpatrzeniu, została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 10