Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez: 

 1.  lekarzy specjalistów i/lub lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach i/lub zabezpieczeniach w:

  1. Izbie Przyjęć (w tym dyżury łączone z Oddziałem Chorób Wewnętrznych)
  2. Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 
  3. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  4. Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym
  5. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  6. Oddziale Chirurgii Dziecięcej
  7. Oddziale Psychiatrycznym / Oddziale Detoksykacji
  8. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 2.  lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w Poradni Medycyny Pracy   

 3.  konsultantów – lekarzy specjalistów w zakresie:

  1.  kardiologii
  2.  endokrynologii

 4. psychologa / psychoterapeutę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym

 5. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 


więcej...
załączniki: