SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj17
mod_vvisit_counterwczoraj1497
mod_vvisit_counterw tym tygodniu8944
mod_vvisit_counterw tym miesiącu32669
mod_vvisit_counterwszystkie1944341

Aktualnie: gości 18 połączonych
Your IP: 34.231.247.139
 , 
Today: Wrz 20, 2019

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

konkursof
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w:
  1. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym (dyżury łączone z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym)
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. lekarza specjalistęw Poradni Medycyny Pracy
 3. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego
 4. pielęgniarki / pielęgniarzy w:
  1. Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym
  4. Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Detoksykacji
  5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

więcej... 

Elbląg, dn. 17.09.2019r.

załączniki: 
 
PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-08-22

 ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez:

 lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach 
 w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54 / 2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r.

Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów oraz lekarzyudzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach medycznych w zakresie:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
  Wpłynęła jedna oferta:

  Indywidualna Praktyka Lekarska Adrian Tyrawski, Marwica

  Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. 
  Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Oddział Chorób Wewnętrznych
  Nie wpłynęła żadna oferta.
  Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E 

   Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.


Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Na wykonywane usługi zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres: 

01.09.2019 r. - 31.12.2020 r. 

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu określone są w Szczegółowych zasadach konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmiejski.elblag.pl, a także w budynku administracji, Dziale Kadr przy  ul. J.A. Komeńskiego 35, w godzinach 800 - 1400 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (55) 239-45-67. 

Do oferty mogą przystąpić oferenci legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniający warunki ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.). 

Oferta powinna zawierać wymagane warunki: 

 1. formularz oferty (wzór znajduje się w Dziale Kadr Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 pok. 205 oraz na stronie internetowej: www.szpitalmiejski.elblag.pl)
 2. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz ze Szczegółowymi Zasadami Konkursu Ofert,
 3. oświadczenie oferenta dot. godzin pracy poza Szpitalem Miejskim (informacje ogólne),
 4. kserokopia wpisu do księgi rejestrowej OIL/WIL,
 5. kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 6. kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
 7. kserokopie dyplomów i posiadanych specjalizacji oraz uprawnień (oryginały do wglądu),
 8. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy), (oryginał do wglądu),
 9. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, wystawione przez lekarza profilaktyka - wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach (z dopiskiem zakresu świadczeń) w Sekretariacie budynku administracji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 do dnia 22.08.2019r. do godz. 750. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019r. o godzinie 800 w zakresie 1 oraz o godzinie 830 w zakresie 2, w pokoju nr 205 budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35.             

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu dwóch dni od daty otwarcia poszczególnych ofert. 

Z projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lub u Udzielającego zamówienia (w budynku administracji przy ul. Komeńskiego 35 - w pokoju nr 205). 

Oferent związany jest ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych (tj. pisemnego protestu, odwołania), dotyczących konkursu ofert, zgodnie z art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm). 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.                                  

Zapraszamy do składania ofert.          

                                              
Elbląg, dn. 13.08.2019r.

załączniki: 
 
PDF Drukuj

 Elbląg, dn. 2019-07-24

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez: 

 1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dyżury łączone)
 2. Izba Przyjęć (w tym dyżury łączone z zakresem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym) 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 50/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 15.07.2019 r.  

              Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

         lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w oddziałach: 

      1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Wpłynęła jedna oferta: 
  Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Mital, Elbląg 
  Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

      2. Izba Przyjęć

Wpłynęły dwie oferty: 
Indywidualna Praktyka Lekarska Sergii Girnyi, Gdańsk
Marta Zarzeczna, Pasłęk 

Oferta nr 1, Indywidualna Praktyka Lekarska Sergii Girnyi, spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Oferta nr 2, Marta Zarzeczna, nie została przyjęta przez komisję konkursową, ponieważ nie spełniła wymagań formalnych.

 

3.     Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 15.07.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor
Szpitala Miejskiego
św. Jana Pawła II w Elblągu
A

ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (w tym lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22) i zaprasza do składania ofert naświadczenia zdrowotne udzielane przez:

        lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach  w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie:  

 1. Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (dyżury łączone)
 2. Izba Przyjęć (w tym dyżury łączone z zakresem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym (w tym dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

załączniki: 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8