SM ul. Żeromskiego


galeria

Previous ◁ | ▷ Next

pogoda


sonda

Twoje wydatki na leki po zmianie listy leków refundowanych
 

odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj343
mod_vvisit_counterwczoraj807
mod_vvisit_counterw tym tygodniu343
mod_vvisit_counterw tym miesiącu23429
mod_vvisit_counterwszystkie1219143

Aktualnie: gości 32 połączonych
Your IP: 54.92.150.98
 , 
Today: Cze 24, 2018

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF DrukujZarządzanie jakością

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA, ang. International Organization for Standardization (ISO)*, to utworzona w 1947 roku sieć krajowych organizacji normalizacyjnych, w celu ułatwiania międzynarodowej unifikacji norm krajowych. Siedzibą organizacji jest Genewa. Do podstawowych zadań ISO należy rozwój normalizacji w skali światowej, co ma umożliwiać międzynarodową wymianę dóbr i usług, zapobieganie powstawaniu barier technologicznych w handlu oraz rozwój współpracy intelektualnej, naukowej, technologicznej i ekonomicznej. Wyniki prac są publikowane jako normy międzynarodowe. Od 1947 r. do tej grupy należy Polski Komitet Normalizacyjny.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada Certyfikaty na:

 • §System Zarządzania Jakością  ISO 9001
 • §System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu posiada certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskowy od 14 listopada 2003 r. Byliśmy wówczas pierwszym wieloprofilowym szpitalem w Polsce, który zdobył oba certyfikaty. Co rok personel szpitala poddaje się auditom nadzoru, a co trzy lata auditom recertyfikacji które oceniają poziom doskonalenia systemów jakości w szpitalu. Wynik tych ocen jest pozytywny.

Zakres certyfikacji:

Realizacja świadczeń medycznych w rodzaju:

-          lecznictwo szpitalne,
-          ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
-          rehabilitacja medyczna w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym
-          psychiatria w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym
-          endoskopia
-          diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
-          medycyna pracy

 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Uzyskanie pozytywnej opinii przez komisję certyfikacyjną jest równoznaczne z uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co stanowi gwarancję dla pacjenta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania jakością:

 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania firmą;
 • Szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
 • Poprawa wizerunku firmy;
 • Wzrost wiarygodności i zaufania do przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów;
 • Przystąpienie do procesu certyfikacji w firmie spowodowało wzrost wewnętrznej motywacji pracowników oraz uporządkowanie struktury organizacyjnej w firmie;
 • Wzrosły szanse na pozyskanie inwestora;
 • Zgodność z zaleceniami norm ISO coraz częściej wymagana jest przez krajowe i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie;
 • Posiadanie certyfikatu ISO stanowi coraz bardziej liczące się kryterium wyboru i oceny rynkowej ze strony klientów;
 • W firmie wprowadzenie systemów zarządzania spowodowało sprawny obieg informacji i dokumentacji;

Pracownicy szpitala nadal aktywnie uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat systemów jakości. Wdrożony System Zarządzania Jakością wymaga zgranego, zespołowego zaangażowania wszystkich pracowników i tylko wówczas można utrzymać wysoki standard i osiągnąć sukces. Stanowi to duże wyzwanie dla pracowników szpitala, gdyż wdrożyć coś jest znacznie prościej, niż utrzymać w sposób ciągły i na wysokim poziomie. Wymaga to od całego zespołu dużej dyscypliny.

Jakość w medycynie to wiedza, etyka i duma zawodowa, to zrozumienie roli i poczucia sensu, świadome współuczestnictwo w procesach umacniania zdrowia, leczenia i ratowania życia. Jakość bierze się z odpowiedzialności i zawsze kosztuje. Buduje się ją latami i zdobywa z mozołem, raz osiągnięta wymaga stałej pielęgnacji. Praktyczna nauka jakości w medycynie opiera się na założeniu, że ludzie chcą być lepsi, że lekarz i pielęgniarka chcą się doskonalić. Do jakości usług świadczonych choremu przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio wszyscy pracownicy placówki.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE ISO 14001

Zbudowanie skutecznego systemu zarządzania tzn. takiego, który przyczyni się do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko, wymaga gruntownej wiedzy z tego zakresu. Wymagania normy ISO 14001 stanowią narzędzie, które właściwie wykorzystane przynosi duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samego przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania środowiskowego:

 • Zmniejszenie kosztów działalności placówki;
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom, co w konsekwencji prowadzi do minimalizowania materiałów, surowców, energii;
 • Spełnienie wymagań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska poprzez stworzenie systemowego nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 • Przewidywanie przyszłych wymagań prawnych poprzez rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród kierownictwa i personelu;
 • Właściwie funkcjonujący system nadzoru pozwala uniknąć potencjalnych kar pieniężnych oraz niekorzystnego wizerunku związanego z łamaniem przepisów ochrony środowiska;
 • System zarządzania środowiskowego wymaga identyfikacji potencjalnych zagrożeń środowiskowych i odpowiedniego reagowania na wypadek zaistnienia takich sytuacji;
 • Poprawa relacji ze służbami ochrony środowiska, co za tym idzie zmniejszenie częstotliwości kontroli środowiskowych przeprowadzanych przez administrację oraz złagodzenie form nadzoru;
 • Podejmowanie wszelkich działań prowadzących do ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne może korzystnie wpływać na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zidentyfikowano aspekty środowiskowe i podjęliśmy szereg działań prowadzących do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. Powstały programy środowiskowe, których celem jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także zmniejszenie zużycia mediów poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Program gospodarki odpadami określa zasady postępowania z odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i innymi. W ten proces zaangażowani są nie tylko pracownicy szpitala, ale także pacjenci. Powstał system nadzoru nad wymaganiami prawnymi, którego zadaniem jest wychwycenie wszelkich zmian w przepisach ochrony środowiska i szybkie dostosowanie się do nich.

Włożyliśmy dużo starań, aby system zarządzania środowiskowego ISO 14001 zaczął przynosić nam korzyści. Przed nami jeszcze dużo pracy w doskonalenie działań i edukację proekologiczną w trosce o nasze środowisko naturalne.

 AKREDYTACJA

W Polsce system akredytacyjny funkcjonuje od 1998 roku. Został wprowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie. Polski program akredytacji CMJ należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie. O akredytację mogą ubiegać się placówki ochrony zdrowia, szpitale.

Akredytacja szpitali jest sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem praw pacjenta. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddaliśmy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Akredytacja stymuluje  poprawę  jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Ocena prowadzona jest poprzez porównanie faktycznej działalności szpitala z obowiązującymi wzorcami określonymi w standardach. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny.  
Uzyskany przez nas Certyfikat Akredytacyjny w 2015 roku jest dowodem na to, że Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ( przed zmianą nazwy Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu) świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie.

Korzyści wynikające z wprowadzenia akredytacji:

 • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o  naukowe podstawy,
 • poprawa wizerunku szpitala, wyróżnienie się na rynku usług medycznych, sprzyjanie konkurencyjności szpitala
 • akredytacja jako nowy standard poprawy jakości skutecznie pomaga w regulowaniu i udokumentowaniu procesów klinicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych, wprowadza nowe  rozwiązania  oraz poprawia wewnętrzne  procesy,
 • dzięki standardom akredytacyjnym możliwa jest  poprawa kwestii związanych z zarządzaniem personelem, jakością obsługi pacjenta czy dostępem do obowiązujących w szpitalu dokumentów,
 • poprawa organizacji pracy, zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników, rozwój zawodowy pracowników,  poprawa stanu technicznego placówki,
 • poprawa wiedzy o istotnych wynikach działalności leczniczej szpitala, monitorowanie funkcjonowania  własnej działalności
 • wzrost zadowolenia i  satysfakcji pacjentów i pracowników.

 

JAKOŚĆ w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Jakość powinna być rozumiana jako zadowolenie pacjenta. Istotne jest, aby każdy pracownik zrozumiał, że jest ważnym ogniwem pozwalającym Szpitalowi realizować ustalone zadania. Godne podkreślenia jest to, że bardzo istotną dla jakości usług medycznych jest jakość reprezentowana przez pozostałe „niemedyczne” komórki organizacyjne. Często pozostają one w tle, są niewidoczne dla pacjenta ale mają duży wpływ na ogólną ocenę funkcjonowania Szpitala. Podstawowym dokumentem systemu zarządzania jest Polityka Jakości i Środowiskowa, definiowana przez cały personel szpitala i zatwierdzona przez Dyrektora.

Kierownictwo Szpitala bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków. Nasza Polityka Jakości i Środowiskowa stanowi deklarację Kierownictwa do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia procesów. Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskowego ISO 14001, akredytacji  oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki. Polityka Jakości i Środowiskowa stanowi podstawę dla wyznaczenia celów Szpitala.

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Chcemy, aby nasz znak firmowy kojarzył się Pacjentom z profesjonalizmem w każdym obszarze naszej działalności.

Politykę jakości i politykę środowiskową realizujemy poprzez:

 1. Zintegrowanie działań całego personelu w kierunku tworzenia lepszego wizerunku szpitala, wysokiej jakości świadczonych usług w celu zaspakajania potrzeb zdrowotnych pacjentów i ich rodzin.
 2. Świadczenie pacjentom na wysokim poziomie specjalistycznych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, pielęgnacji  i rehabilitacji.
 3. Wykwalifikowany personel, stale i systematycznie podnoszący swoją wiedzę i umiejętności, aby w jak najlepszy sposób osiągać założone cele oraz realizować strategię i misję Szpitala.
 4. Prowadzenie działań medycznych w sposób etyczny z szacunkiem, troską i profesjonalizmem w uzyskiwaniu zaufania i zadowolenia Pacjentów.
 5. Określanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla celów i strategicznego kierunku działania szpitala.
 6. Stosowanie nowych technologii medycznych i technik diagnostycznych pozwalających na dostosowanie świadczonych usług do wymagań i oczekiwań pacjentów.
 7. Doskonalenie efektywności ekonomicznej poprzez racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami Szpitala.
 8. Zapewnienie zasobów i infrastruktury technicznej adekwatnych do wymogów wysokiej jakości realizowanych usług.
 9. Mając na względzie oddziaływanie Szpitala na środowisko naturalne, podejmujemy zobowiązanie do ciągłego i planowego ograniczania negatywnego wpływu oraz zwiększenia pozytywnego oddziaływania na środowisko lokalne. Deklaracja ta dotyczy zarówno zapobiegania zanieczyszczeniom jak i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz spełnienia obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością szpitala i wynikających z ochrony środowiska.
 10. Stały rozwój wdrożonego systemu HACCP dla utrzymania wysokiej jakości produkcji żywności     na wszystkich jej etapach w celu wsparcia procesu  zdrowienia pacjentów.
 11. Identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem szpitala i realizowanymi procesami oraz poszukiwanie szans na dalszy rozwój.
 12. Ciągły rozwój systemów zarządzania zgodny z wymogami międzynarodowych norm ISO 9001 i ISO 14001, doskonalenie standardów jakościowych.   

                                                                                                

Zapewniamy, że w jakości naszych działań dążymy do doskonałości,

a naszym priorytetem jest zdrowie i dobro pacjenta.

Zobowiązujemy  się do maksymalnego zaangażowania w realizację ustaleń wynikających

z wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także do ciągłego doskonalenia

i realizacji ustanawianych celów.

Elbląg, 01 grudnia 2016r DYREKTOR
Mirosław Gorbaczewski

PODEJŚCIE PROCESOWE

Proces to zespół wzajemnie ze sobą powiązanych działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy.
proc

Spełnienie wymagań normy i wdrożenie systemu zarządzania jakością i środowiskiem związane jest z realizacją tzw. podejścia procesowego. Oznacza to w praktyce:

- zidentyfikowanie procesów, 
- określenie kolejności i wzajemnych oddziaływań procesów, 
- określenie kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia, że zarówno funkcjonowanie jak i nadzorowanie tych procesów jest skuteczne, 
- zapewnienie dostępności zasobów (ludzi, leków, sprzętu, odpowiedniej infrastruktury) i informacji niezbędnych do wspomagania funkcjonowania, monitorowania i analizowania tych procesów, 

- analiza ryzyka w obszarze funkcjonowania procesów,
- wdrażanie działań niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i ciągłego doskonalenia (czyli lepszych rozwiązań).

Procesy zidentyfikowane i nadzorowane w Szpitalu:

Proces 01 – Planowanie i doskonalenie systemów zarządzania 
Proces 02 – Zarządzanie Organizacją
Proces 03 – Usługa medyczna, w zakresie Lecznictwa  i Opieki Pielęgniarskiej
Proces 04 – Proces Psychiatrii i Detoksykacji
Proces 05 – Proces Rehabilitacji
Proces 06 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Medycyna Pracy
Proces 07 – Profilaktyka Zakażeń
Proces 08 – Zarządzanie Działem Żywienia
Proces 09 – Zarządzanie Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Proces 10 – Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej                                                                   
Proces 11 – Zarządzanie Logistyką

Cele ogólne są rozpisane na cele szczegółowe i zadania, które z kolei zostały przyporządkowane poszczególnym jednostkom organizacyjnym do realizacji (np. oddziałom, administracji, działom pomocniczym). W ten oto sposób wszyscy pracownicy uczestniczą w realizacji i osiągnięciu celów stawianych przed naszym szpitalem. Wszystkie cele i zadania oraz procesy mają charakter mierzalny, określono metody ich pomiaru oraz wskazani zostali liderzy odpowiedzialni za ich realizację. cert2016

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością 
Małgorzata Wojtasz
02.01.2017